Informace ze školy 

 

Školní jídelna

Stravné:

I.stupeň (7-10let)                 20Kč

II.stupeň (11 – 14let)  22Kč

III.stupeň (15 a více)  24Kč

Rozdělení je podle věku, které dítě dosáhne k 31.8. školního roku

Platby:

HOTOVĚ -   v  kanceláří školní jídelny od 15. dne v  měsíci můžete platit na další měsíc. 

SPOROŽIRO - v  kanceláři školní jídelny si vyzvednete přihlášku, potvrzenou ze spořitelny ji přinesete zpět,

musí být vyplněn souhlas k inkasu, platba probíhá k  15. dni předcházejícího měsíce.

BĚŽNÝ ÚČET - postup stejný jako u sporožira, limit stačí 500 Kč.

Ukončení stravování se musí nahlásit v  kanceláři školní jídelny.

Odhlašování:

V  kanceláři školní jídelny na tel.: 733 259 067

Obědy se odhlašují den dopředu do 14.00 hodin. V  případě nemoci dítěte - ten den ráno do 7.45hodin.

Nestihnete-li oběd odhlásit, můžete si 1. den oběd vyzvednout.

Ukončení stravování se musí nahlásit v  kanceláři školní jídelny.

Neodhlášený oběd je účtován!!!

 

 

 

 

Školní družina

Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání. Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č.74/2005 o zájmovém vzdělávání ze dne 9.2. 2005.

Organizace činnosti:

 

Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6.30 do 7.30 ráno a od konce vyučování do 16.30h.
Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek.
Družina realizuje příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo školy, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a využívá otevřené nabídky spontánních činností.
Umožňuje účastníkům vyvážené odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ, příležitostných a spontánních činností se mohou účastnit i žáci nezařazeni do ŠD, pokud to umožní kapacitní možnosti oddělení.
V době mimořádných prázdnin nebo volna je činnost ŠD zajištěna v potřebném rozsahu s případnými omezeními pokynů hygienika nebo jiných orgánů(v případě mimořádných situací)
Všechna oddělení ŠD využívají pro svoji činnost všechny prostory školy v návaznosti na charakter činnosti včetně tělocvičen, hřiště, nádvoří i přilehlý park.

Zařazení žáka do ŠD

O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce: její součástí je i písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Do ŠD jsou přednostně zařazování žáci 1. a 2. ročníků; žáci vyšších ročníků jsou do oddělení ŠD zařazování podle kapacitních možností. Při zařazování žáků je rovněž přihlíženo k sociálním podmínkám žadatelů a může být upřednostněn i žák vyššího ročníku (obtížné dojíždění, matka samoživitelka, čerpání mateřské dovolené, apod.)

Chování žáka
Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
Na hodnocení a klasifikaci chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj, udělování a opatření k posílení kázně(napomenutí a důtka tř.učitele, důtka ředitele školy i klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

Výše úplaty se stanovuje na 1. pololetí roku 2007/2008 na 80Kč měsíčně.

Splatnost úplaty je stanovena na období 14 dnů od přihlášení žáka k účasti na činnosti ŠD.